Úvodná strana / Pravidlá

Pravidlá súťaže FIT LEADER

 

Úplné znenie pravidiel súťaže  FIT LEADER  2018

(ďalej v texte len ako "Súťaž")

 

I. CIEĽ SÚŤAŽE

 

Cieľom súťaže FIT LEADER je oceniť a zviditeľniť najlepších trénerov v oblasti športu a zdravého životného štýlu na Slovensku a prispieť tak celkovo k rozvoju zdravia.

 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť KLUUG s. r. o., so sídlom Láb 455, 900 67 Slovenská republika, IČO: 44748485, IČ DPH: SK2022816796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo: 58109/B (ďalej len ako "Organizátor").

Súťaž FIT LEADER prebieha na internetových stránkach www.fitleader.sk.

Tieto stránky sú presmerované na URL adresu www.fitleader.cvicte.sk portálu CVIČTE.SK (ďalej len ako „Portál“), ktorý poskytuje Súťaži technické, prevádzkové, marketingové a obchodné zabezpečenie potrebné pre prevádzkovanie Súťaže.

 

III. SÚŤAŽIACI

 

Do Súťaže sa môže prihlásiť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky ako tréner / trénerka, a ktorá sa oficiálne zaregistruje na internetovej stránke Súťaže www.fitleader.sk a pravdivo a správne vyplní a potvrdí registračný formulár.

Podmienkou platného prihlásenia do Súťaže je vyplnenie všetkých povinných položiek vyznačených v registračnom formulári a jeho odoslanie.

Každé prihlásenie do Súťaže podlieha schváleniu administrátorom Súťaže, pričom o schválení alebo neschválení prihlášky je užívateľ informovaný emailom. Po schválení prihlášky na základe registračného formulára sa takáto osoba stáva oficiálnym účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

 

IV. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

 

Hlavné súťažné kategórie:

1. INDIVIDUÁLNY TRÉNER – trenér/ka venujúci/a sa individuálnym klientom, cvičeniam a športom

2. INDIVIDUÁLNY TRÉNER – NOVÁČIK – trenér/ka venujúci/a sa individuálnym klientom, cvičeniam a športom s praxou do 1 roka

3. SKUPINOVÝ TRÉNER – trenér/ka venujúci/a sa skupinovým klientom, cvičeniam a športom

4. SKUPINOVÝ TRÉNER – NOVÁČIK – trenér/ka venujúci/a sa skupinovým klientom, cvičeniam a športom s praxou do 1 roka

Nováčikom sa pre účely Súťaže rozumie ten tréner/ka, ktorý začal svoju prax po 11.4. 2017.

Ďalšie súťažné kategórie:

5. NAJLEPŠIE VIDEO

6. NAJLEPŠIE FOTO

7. NAJLEPŠÍ ČLÁNOK

Podmienkou prihlásenia Súťažiaceho je zvolenie 1 z hlavných súťažných kategórií v registračnom formulári.

Súťažiaci môže súťažiť vo viacerých súťažných kategóriách súčasne, avšak iba v 1 hlavnej suťažnej kategórii a taktiež môže nahrať viacej obsahu v jednotlivých kategóriách (video, foto, článok).

 

V. HARMONOGRAM SÚŤAŽE

 

11.4.-6.5. 2018 Prihlasovanie súťažiacich

 

Do Súťaže je možné sa prihlasovať v jednotlivých súťažných kategóriách.

 

7.5.-27.5. 2018 Semifinálové hlasovanie

 

Prebieha verejné hlasovanie za Súťažiacich v jednotlivých súťažných kategóriách, do Súťaže je možné sa pritom ďalej prihlasovať.

 

Hlasujúcim sa stáva osoba, ktorý počas trvania Súťaže povolí aplikáciu FitLeader spolu s Emailom na Facebooku a následne na internetových stránkach Súťaže udeľuje hlas jednotlivým súťažiacim. Správa osobných údajov sa v tomto prípade riadi podmienkami sociálnej siete Facebook, ktorej aplikácia je pre hlasovanie využívaná.
 

Každý hlasujúci môže udeliť 5 súťažných hlasov každý kalendárny týždeň (začínajúc pondelkom 00:00:01 a končiac nedeľou 23:59:59) o čom je informovaný e-mailovou notifikáciou.

 

Registrovaný Súťažiaci môže hlasovať za iných súťažiacich, nemôže však udeliť súťažný hlas sám sebe.

 

28.5.-3.6. 2018 Finálové hlasovanie

 

Sú zverejnení 10 finalisti v každej súťažnej kategórii, ktorí boli vybraní nasledovne:

 • 9 finalistov s najvyšším počtom hlasov v danej kategórii získaných od širokej verejnosti
 • 1 finalista na základe získania divokej karty od Organizátora Súťaže. Zoskupenie poroty, ktorá udeľuje divokú kartu môže byť odlišné od odbornej poroty Súťaže.

Za týchto finalistov je možné stále hlasovať. 

 

Víťazov v jednotlivých súťažných kategóriách vyberá odborná porota. V prípade rovnosti hlasov od odbornej poroty rozhoduje o konečnom poradí súťažiacich vyšší počet hlasov z verejného hlasovania.

Za všetky hlavné kategórie celkom sú naviac vyhlásení aj 3 víťazi v hlasovaní verejnosti s celkovým najvyšším počtom hlasov z verejného hlasovania.

Víťazi sú vyžrebovaní náhodným výberom aj z radov hlasujúcich.

 

7.6. 2018 Vyhlásenie výsledkov

 

V hlavných súťažných kategóriách (individuálny a skupinový tréner) budú vyhlásení 3 víťazi (1.-3. miesto), ktorých vyberie odborná porota.

 

V hlavných súťažných kategóriách (individuálny a skupinový tréner nováčik) bude vyhlásený 1 víťaz (1. miesto), ktorého vyberie odborná porota.

 

V súťažných kategóriách najlepšie video, foto a článok vyberie odborná porota 1 víťaza v každej kategórii.

 

Za všetky hlavné súťažné kategórie budú ocenení 3 víťazi (1.-3. miesto) v hlasovaní verejnosti s celkovým najväčším počtom hlasov z verejného hlasovania.

 

Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní víťazi, ktorí získajú ceny od partnerov Súťaže.

 

Jún 2018 Ceremoniál odovzdávania cien víťazom

 

Víťazní Súťažiaci budú pozvaní na ceremoniál (gala večer) kde im budú odovzdané výherné ceny za účasti porotcov a partnerov súťaže.

Účasť na ceremoniály je pre výhercov bezplatná.

Podmienkou pre získanie získane výhernej ceny je jej prevzatie výhercom na ceremoniály predávania cien, na ktorý bude Súťažiaci výherca pozvaný e-mailom, ktorý uviedol pri registrácii do Súťaže.

Výherca účasťou v Súťaži vyjadruje súhlas, že so získanými výhernými cenami môžu byť spojené aj podmienky partnera Organizátora, ktorý cenu do Súťaže poskytol, ako je napr. zhotovenie fotografickej či video dokumentácie víťaza spolu so získanými cenami.

Neprevzaté výherné ceny sa stanú po skončení ceremoniálu vlastníctvom Organizátora Súťaže.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný víťazný Súťažiaci.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak víťazný Súťažiaci poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami tejto Súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal hlasy, výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral na ceremoniály.

Organizátor nezodpovedá za prípadné vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou.

Fotografie výhier vyzobrazené na marketingových materiáloch sú ilustračné a môžu sa odlišovať od skutočnosti.

 

VI. ODBORNÁ POROTA

 

Víťazov jednotlivých súťažných kategórií vyhodnocuje Odborná porota, ktorá bude hodnotiť Súťažiacich finalistov na základe dostupných informácií a podkladov, ktoré o sebe poskytol Súťažiaci.

Odborná porota je najvyšším nezávislým hodnotiacim orgánom Súťaže a udeľuje tituly FIT LEADER 2018 v jednotlivých súťažných kategóriách.

Zloženie Odbornej poroty je zverejnené na internetových stránkach Súťaže, pričom sa sa líši pre jednotlivé súťažné kategórie.

Porotca môže udeliť 5 súťažných hlasov pre finalistov v 1 súťažnej kategórii, vždy 1 hlas za 1 finalistu, celkovo tak môže udeliť súťažných hlasov 5 finalistom v 1 súťažnej kategórii.

 

VII. ĎALŠIE USTANOVENIA

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Súťaže vyradiť zo Súťaže nominovaného Súťažiaceho, a to hlavne z dôvodu kupovania, či iného neoprávneného získavania hlasov a nekalej súťaže a manipulácii pri hlasování.

 

 • Kupovanie hlasov nie je dovolené. Kupovaním hlasov sa predovšetkým rozumie napr. vyhlasovanie súťaže (giveaway) kde jednou z podmienok zapojenia sa do giveaway je zahlasovanie v súťaži, ponúkanie finančnej / nefinančnej odmeny či iných výhod, ak bude za súťažiaceho zahlasované v Súťaži. Z tohto dôvodu odporúčame o Súťaži informovať vždy v samostatných príspevkoch (postoch) či už na sociálnych sieťach alebo profiloch patriacich Súťažiacemu a nespájať ich.

 

 • Súťažiaci je oprávnený pozvať svojich priateľov a požiadať ich o hlas v súťaži pomocou pripraveného on-line nástroja, ktorý umožňuje nahrať zverejnený banner na internetovú stránku nominovaného Súťažiaceho, pozvať svojich priateľov na hlasovanie alebo skopírovať link vedúci na oficiálnu stránku Súťažiaceho / oficiálny profil Súťažiaceho na sociálnej sieti. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za to, či a ako si Súťažiaci zabezpečuje podporu svojej nominácie prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach alebo osobných webových stránok.

 

 • Organizátor Súťaže si vyhradzuje, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu pre Súťažiaceho, právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, pozastavenia, predčasného ukončenia alebo vylúčenie konkrétneho účastníka zo Súťaže najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže zo strany Súťažiaceho, z dôvodu podozrenia z nekalej manipulácie pri hlasovaní v Súťaži alebo pri podozrení z iného škodlivého správania zo strany Súťažiaceho.

 

 • Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne Organizátorovi Súťaže a súčasne mu udeľuje týmto súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním svojich osobných údajov ním poskytnutých v rámci Súťaže. Osobnú údaje sú poskytované predovšetkým pre účely realizácie Súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie Súťažiaceho v Súťaži. Súťažiaci súhlasí najmä s tým, aby Organizátor zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikáciu informácií z tejto Súťaže, vrátane mien a fotografií Súťažiacich výhercov, a to bez ďalšieho súhlasu a bez finančných náhrad. Každý Súťažiaci ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov a s tým, že môže byť zaradený do databázy Organizátora Súťaže na dobu 3 rokov s cieľom e-mailovej komunikácie v oprávnenom záujme Súťažiaceho po vyhodnotení Súťaže, zasielania výhier, vypracovania interných analýz a v prípade výhry so zverejnením svojho mena, priezviska na internetovej stránke Súťaže. Súťažiaci aj môže kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, a to po zverejnení mena, priezviska a platnej e-mailovej adresy.

 

 • Účasťou v súťaži súhlasí Súťažiaci s tým, že Organizátor Súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno a poskytnuté fotografie s prípadnou podobizňou a ďalší obsah v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch samostatne, alebo v spojení s produktmi Organizátora Súťaže na printových, TV, rádio, on-line nosičoch a sociálnych médiách.

 

 • Účasťou v Súťaži prejavuje Súťažiaci  súhlas s tým, aby na ním poskytnuté údaje pre komunikáciu (e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, korešpondenčná adresa a pod.), boli Organizátorom Súťaže zasielané obchodné oznámenia v v oprávnenom záujme Súťažiaceho.

 

 • V prípade, že Súťažiaci nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži a bol nominovaný treťou osobou, je povinný svoj nesúhlas s účasťou v Súťaži vyjadriť bezodkladne, avšak najneskôr do termínu ukončenia semifinálového hlasovania (rozhoduje dátum odoslania písomného vyjadrenia) aj s uvedením dôvodu svojho nesúhlasu s účasťou v Súťaži. Písomné vyjadrenie nesúhlasu s účasťou na Súťaži je potrebné zaslať mailom na: info@fitleader.sk.

 

 • Účasť v súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami.

 

 • Súťažiaci sa zaväzuje uverejňovať na internetových stránkach Súťaže a Organizátorovi poskytovať iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi a nezasahuje do práv Organizátora alebo tretích osôb a ďalej sa zaväzuje, že nebude: kopírovať, sťahovať a šíriť obsah Organizátora či iných Súťažiacich bez ich zvolenia; zasahovať práv iných Súťažiacich a akýmkoľvek spôsobom im v účasti na Súťaži brániť; zasahovať do bezpečnosti Súťaže; využívať Súťaž pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať do systému služby vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy; vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Súťažiaceho či pokúšať s preniknutím na účet iných Súťažiacich. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor má právo podľa vlastného uváženia odstraňovať účty / profily Súťažiacich špekulatívneho charakteru.

 

 • Organizátor nie je zodpovedný za obsah profilov Súťažiacich a nezodpovedá za akékoľvek ujedania medzi Súťažiacim a akoukoľvek treťou osobou a to ani v súvislosti so Súťažou, rovnako tak Organizátor nezodpovedá za porušenie práva Súťažiacim či treťou osobou v súvislosti Súťažou.

 

 • Organizátor ďalej nenesie zodpovednosť najmä za:
  • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok Súťaže, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na stránkach Súťaže, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok Súťaže;
  • obsah umiestnený na internetových stránkach Súťaže bez jeho súhlasu a vedomia, iba ak pre Organizátora nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť;
  • nekompatibilitu stránok Súťaže poskytovanej s koncovým zariadením, softwarom návštevníka alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;
  • technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia so stránkami Súťaže.

 

 • Súťažiaci prehlasuje, že je nositeľom všetkých autorských, majetkových a iných licenčných práv a oprávnení pri jeho účasti v Súťaži a/alebo ku vkladanému obsahu a berie na vedomie, že nie je oprávnený vložiť na stránky Súťaže obsah, u ktorého takýmto oprávneným nositeľom nie je. Obsah a/alebo využívanie účasť Súťažiaceho na Súťaži nesmie porušovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb, dobré mravy a právny poriadok Slovenskej republiky. Súťažiaci sa zaväzuje nahradiť všetky škody, iné plnenia, poplatky a náklady, ktoré by Organizátorovi v súvislosti s porušením prehlásenia a povinností Súťažiaceho podľa tohto ustanovenia Pravidiel vznikli. Súťažiaci berie na vedomie, že za účelom propagácie stránok Súťaže môžu byť odkazy na obsah a zobrazované na internetových stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán. 

 

 • Organizátor je ďalej oprávnený:
  • Zrušiť užívateľský účet Súťažiaceho pri porušení Pravidiel Súťaže.
  • Vkladať do fotografií a videonahrávok svoje logo.
  • Pridávať a upravovať popisy fotografií a videonahrávok, umožňujúce ich lepšie vyhľadávanie a indexovanie.
  • Využívať obsah k reklamným, marketingovým, prezentačným a obchodným účelom.
  • Odkazy na obsah a obsah umiestňovať a zobrazovať na internetových stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán. 

 

 • Súťažiaci udeľuje Organizátorovi všetky oprávnenia k vloženému obsahu o v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Pravidlami Súťaže bezplatne, po celú dobu kedy bude obsah na stránkach Súťaže uložený.

 

 • Súťažiaci berie na vedomie, že obsah bude zobrazovaný taktiež na internetových vyhľadávačoch a v celej verejnej internetovej sieti, kde Súťažiaci nedokáže zabrániť ich šíreniu, úpravám a prípadnému zneužitiu.

 

 • Súťažiaci poskytuje umiestením obsahu na stránkach Súťaže súhlas k použitiu obsahu k propagovaniu služieb stránok Súťaže, a to rôznymi formami podpory návštevnosti.

 

 • Súťažiaci aj Hlasujúci udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Organizátora (tzv. newsletterov) v oprávnenom záujme Súťažiaceho aj Hlasujúceho na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať vyznačením v obdržanom newslettery.

 

 • Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie, oneskorenie či nesprávne doručenia potvrdení, oznámení o výhre a výhier, zasielaným prostredníctvom e-mailu, pošty, či iným spôsobom. Výhru v Súťaže nie je možné vymáhať právnou cestou ani požadovať alternatívne plnenie v peniazoch. Vyobrazenie a popis výhier je iba ilustratívny. Neprevzaté výhry prepadajú Organizátorovi.

 

 • Organizátor má právo vylúčiť ktorýchkoľvek zo Súťažiacich či hlasujúcich v prípade, že by tento porušoval práva tretích osôb a/alebo Pravidlá Súťaže alebo bol z tejto činnosti podozrivý/-á, ktoré by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným jednaním, jednaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne jednaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno a povesť Organizátora, či Organizátorovi spôsobiť akúkoľvek škodu, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla týmto vzniknúť.

 

 • Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže a to aj opakovane z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

 

2017 - 2018 FIT LEADER, CVIČTE.SKCreated by Anawe, Designed by Adriána Švarná