Aké zmeny nastali v novele ZÁKONA O ŠPORTE?

Aké zmeny nastali v novele ZÁKONA O ŠPORTE?

Na to, aby športovec mohol prostredníctvom svojho hobby či životného štýlu podnikať, potrebuje splniť mnohé kritériá. 

Vyznať sa v legislatíve môže byť pre bežného človeka komplikáciou, ktorá zbytočne bráni živiť sa, napríklad ako profesionálny osobný tréner alebo inštruktor spinnigu. Preto vám prinášame aktuálne informácie z novely zákona, platné od 1. januára 2017.  Zmeny sa týkajú predovšetkým činnosti športového odborníka ako podnikateľa.

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, športového maséra a podobne) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:

  • Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 „činnosť športového odborníka".
  • Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
  • Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

Športový odborník získa oprávnenie na podnikanie, ak je vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva automaticky podnikateľom.  Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu  ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe žiadosti o zápis.

Zápis oprávnenia na podnikanie, pozastavenie a ukončenie podnikania

Všetky úkony vykonáva športový odborník prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len "JKM", bývalý živnostenský úrad). Počas celého procesu JKM poskytuje športovému odborníkovi podporu, osobný kontakt a služby súvisiace s jeho podnikaním.

Žiadosť o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie

1. Športový odborník predloží JKM žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie, ktorej súčasťou je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

2. JKM doručí žiadosť ministerstvu.

3. Ministerstvo zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h).

4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len "RPO").

5. Vykonanie zápisu ministerstvo bezodkladne oznámi JKM a športovému odborníkovi – podnikateľovi.

6. JKM vykoná za športového odborníka – podnikateľa niektoré zákonné úkony, súvisiace s jeho podnikaním.

Oznámenie o pozastavení podnikania

1. Športový odborník oznámi JKM pozastavenie podnikania.

2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.

3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.

4. JKM vykoná za športového odborníka – podnikateľa niektoré zákonné úkony, súvisiace s jeho podnikaním, napríklad hlásenie do zdravotnej poisťovne.

Oznámenie o ukončení podnikania

1. Športový odborník oznámi JKM ukončenie podnikania.

2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.

3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu.

4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.

5. JKM vykoná za športového odborníka – podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).

POZNÁMKA: Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (oprávnenie podnikať zaniká aj smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka).

Vyššie uvedené úkony je možné vykonať aj priamym doručením ministerstvu, môže to však trvať dlhší čas, úkony vykonané prostredníctvom JKM sú vybavované prednostne. Navyše je športový odborník ochudobnený o služby JKM, pretože ministerstvo má  limitovanú možnosť osobného či telefonického kontaktu, komunikuje najmä elektronicky, a za športového odborníka nevykonáva žiadne zákonné povinnosti. 

Zdroj: www.minedu.sk

Zdroj foto: pixabay.com

© 2017 FIT LEADER

VYTVORILO ANAWE